Odszkodowanie za opóźniony lot - Prawa pasażera

Ujednolicona unijna ochrona praw pasażerów linii lotniczych

Przepisy prawa UE wprowadzają minimalne i ujednolicone zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych.
Na podstawie przepisów unijnych pasażerowie mogą domagać się od linii lotniczej opieki i rekompensaty finansowej w razie zakłóceń podróży spowodowanych:
  • odmową przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera;
  • odwołaniem lotu;
  • opóźnieniem lotu.

Odszkodowanie od linii lotniczej

Wielu pasażerów linii lotniczych pozostaje nieświadomych, że w razie wystąpienia określonych zakłóceń w planie podróży, przysługuje im zryczałtowane odszkodowanie. Oznacza to, że ustalone w przepisach kwoty przysługują bez względu na to, czy pasażer rzeczywiście poniósł negatywne skutki finansowe związane z zakłóceniem podróży.

Tym samym pasażer może uzyskać dodatkowe środki, bez konieczności żmudnego opisywania i udowadniania  wysokości poniesionych strat lub utraconych korzyści. W takiej sytuacji wystarczająca jest świadomość posiadanych uprawnień i zwrócenie się do linii lotniczej z żądaniem wypłaty odszkodowania, czy to osobiście czy też z pomocą takiej firmy jak AirCompensation.

Warto pamiętać, że uzyskanie zryczałtowanego odszkodowania nie narusza prawa pasażera do dochodzenia dalszego odszkodowania, np.: gdy poniesiona przez pasażera szkoda okazała się wyższa niż przewidziane w przepisach ryczałtowe odszkodowanie.

Podstawa domagania się odszkodowania

Szczegółowe zasady przyznawania odszkodowań i świadczeń związanych z zakłóceniem podróży lotniczej reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Rozporządzenie

Warunki domagania się odszkodowania

Warunki jakie powinny zostać spełnione do domagania się wypłaty odszkodowania zależą od rodzaju zakłócenia. Przykładowo, nie każde opóźnienie będzie uprawniało do żądania odszkodowania, a dopiero opóźnienie trzygodzinne lub większe. Także w przypadku odwołania lotu ważne jest, kiedy pasażer został poinformowany o tym odwołaniu.

Z myślą o warunkach dochodzenia odszkodowania zostały stworzone pytania w formularzu na stronie AirCompensation, tak aby z jednocześnie zaoszczędzić Państwa cenny czas i dokonać wstępnej oceny roszczeń przeciwko liniom lotniczym.

Zasięg ochrony i rodzaj linii lotniczej

Przepisy te mają zastosowanie do lotów odbywających się w unijnej przestrzeni powietrznej, a ściślej do pasażerów:
  • odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego UE
  • oraz do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim – o ile przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot spoza UE jest przewoźnikiem wspólnotowym. W wyjątkowych sytuacjach – gdy pasażer otrzymał już korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim, wówczas uprawnienia, przyznane w oparciu o rozporządzenie, nie przysługują.
Innymi słowy, uprawnienie do dochodzenia odszkodowania zależy od trasy podróży i od siedziby linii lotniczej – przewoźnika obsługującego dany lot.

Możliwość dochodzenia odszkodowania – w zależności od trasy podróży przedstawia poniższy schemat:Loty wewnątrz UE i loty z UE do państw poza obszarem UE 
prawo do odszkodowania przysługuje bez względu na siedzibę linii lotniczej
Loty z państw spoza obszaru UE do UE
prawo do odszkodowania przysługuje, o ile linia lotnicza jest zarejestrowana na terenie UE
Loty z państw spoza UE do innych państw poza obszarem UE
odszkodowanie nie przysługuje bez względu na siedzibę linii lotniczej


Lot z przesiadką

Warto pamiętać o tym, że w przypadku tzw. lotów łączonych, czyli innymi słowy lotów z przesiadkami, istotne jest miejsce docelowe, czyli miejsce lądowania ostatniego lotu.

Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z lotem łączonym z Warszawy do Pekinu, podczas którego pasażer przesiada się na lotnisku w Moskwie, także wówczas pasażer ten będzie mógł skorzystać z uprawnień przyznanych przez przepisy unijne, ponieważ miejsce rozpoczęcia podróży znajduje się na terytorium Unii Europejskiej.

Wysokość odszkodowania

Zgodnie z prawem unijnym pasażer może domagać się odszkodowania w trzech różnych wysokościach – 250 Euro, 400 Euro lub 600 Euro – w zależności od długości lotu, który został zakłócony.

W przypadku lotów łączonych, przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu. Oznacza to, że istotne jest opóźnienie w miejscu docelowym, a nie w miejscu w którym dochodzi do przesiadki. 

Szczegółowe przedziały odległości wraz z odpowiadającymi im kwotami odszkodowań przedstawia poniższa tabela.250 Euro
Loty o długości do 1 500 km
np.: lot z Warszawy do Krakowa lub lot z Warszawy do Berlina
400 Euro
Loty wewnątrz Unii Europejskiej dłuższe niż 1 500 km
oraz
inne loty o długości od 1 500 do 3 500 km
np.: lot z Krakowa do Lizbony lub lot z Katowic do Ankary
600 Euro
Inne loty
np.: lot Poznania do Nowego Jorku lub lot z Warszawy do Pekinu


Odszkodowanie przysługuje indywidualnie dla każdego pasażera. Przykładowo w przypadku lotu czteroosobowej rodziny z Krakowa do Lizbony suma odszkodowania może wynieść nawet 1 600 Euro.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Linia lotnicza ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, pod warunkiem udowodnienia, że zakłócenie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.

Przykładowo, jeśli opóźnienie lotu jest spowodowane gęstą mgłą, które uniemożliwia bezpieczny lot, wówczas linia lotnicza nie będzie ponosić odpowiedzialności za tego typu opóźnienie.

Prawo do uzyskania opieki

Zakłócenia w podróżach lotniczych wiążą się niejednokrotnie z dużymi uciążliwościami, jak np.: koniecznością zorganizowania dodatkowego, nieplanowego posiłku, noclegu lub transportu. W takich sytuacjach, niezależnie od uprawnienia do ubiegania się o wypłatę zryczałtowanego odszkodowania, linia lotnicza jest zobowiązana do bezpłatnego zapewnienia pasażerom:
a) posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
b) zakwaterowanie w hotelu w przypadku: ─ gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub ─ gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
c)transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

szybki kontakt
szyki kontakt
Wyślij nam swoje pytanie
Wyślij wiadomość